LoggaExCo Consulting

 

ExCo Consulting (eller Export Compliance Consulting) är ett företag specialiserat på exportkontroll. Vi vill på vår hemsida informera dels om vad exportkontroll handlar om, vilka tjänster vi kan erbjuda för att såväl underlätta som säkerställa legal hantering vid import och export. Vi vill även informera om aktuell nationell och internationell lagstiftning inom området exportkontroll samt intressanta rättsfall.

 

 

 

 

VARFÖR EXPORTKONTROLL?

Vad är Exportkontroll och varför finns den?
Exportkontrollens viktigaste uppgifter är att förhindra spridning av och teknologi om massförstörelsevapen. Exportkontroll används dessutom för att förhindra export av vapen och strategiska produkter till områden och länder som anses vara politiskt instabila eller hot mot freden i området. Man ska inte sticka under stol med att vissa länder använder exportkontroll som ett effektivt handelshinder för att inte teknologi ska komma i händerna på konkurrenter. Patent hjälper, som bekant, inte alltid!

EXPORTKONTROLLEN I HISTORIEN

Exportkontrollen har tusenåriga anor: Vikingarnas förbud mot försäljning av vissa vapen, export av teplantor från Kina och förbudet mot export av kunskapen om glas- och spegeltillverkning från Venedig är bara ett några av verkliga exportrestriktioner som backades upp av mycket stränga sanktioner. Även i den antika mytologin förekommer exportkontroll: Överföringen av eld till människorna var förbjuden, men förbudet bröts av Prometeus med för honom ödesdigra konsekvenser.

I modern tid tog exportkontrollen fart efter VK2 då världen polariserades i dess väst-(NATO-) orienterade del, CoCom, och dess östliga, WP-baserade motpart, COMECON. Dessa handelsblock upphörde 1994 respektive 1991 - men exportkontrollen avseende främst högteknologi och teknologi som kan kopplas till massförstörelsevapen har därefter skärpts ytterligare. Nya aktörer - exempelvis Kina - har inte minskat kraven på kontroll över vem som får anskaffa vilken materiel.

Inledningsvis tillkom exportkontroll på individuella initiativ (se ovan), men efter hand har internationella överenskommelser blivit allt viktigare. FN har således en viktig roll - och har dessutom möjligheten att införa sanktioner mot vissa länder som anses utgöra hot mot fred och stabilitet i världen. Även EU har möjlighet att införa sanktioner mot vissa länder, vilket då blir bindande för EU medlemsstater.

Sanktionerna kan vara av olika slag: Allt från förbud mot export av vissa varor till ekonomiska restriktioner (frysning av tillgångar etc.). Förutom sanktioner mot stater kan FN/EU besluta om sanktioner mot exempelvis myndigheter, företag, organisationer och personer.

Nedanstående lista visar exempel på länder vilka är upptragna på FNs och/eller EUs sanktionslistor (nov 2020, ytterligare ett antal länder finns på Regeringens hemsida https://www.regeringen.se/regeringens-politik/utrikes--och-sakerhetspolitik/ sanktioner/):

En mycket bra presentation av aktuella sanktioner finns på EU Sanctions Map - ett webbaserat verktyg som sammanställer gällande EU-sanktioner med uppdaterad information och länkar till bland annat lagtexter, rådsdokument samt listade personer och enheter.

På grund av utveckling inom såväl teknik som politik ändras regelverkens produktlistor (listor som tar upp produkter med exportrestriktioner) tämligen ofta. Inom EU minst en gång per år; i USA EAR och ITAR betydligt oftare.

Och regelverken måste tillämpas från den dag de träder i kraft!

EXPORTKONTROLL INOM ALLT FLER OMRÅDEN

Kunskap om Exportkontroll har blivit en nödvändighet för allt fler branscher inom näringslivet. Innebörden av exportkontroll är från företagets sida att man måste ha full kännedom om sina produkter – såväl vad som ingår i form av programvara och hårdvara – som dess historik: Vad låg USB-minnebakom utvecklingen av produkten eller tjänsten?  Man måste i förväg – ibland kan handläggningen ta upp till ett år – ha skaffat sig de tillstånd, ”licenser”, som erfordras för att få genomföra en affär. Ju sämre förberett företaget är för en affär, desto större är risken att någon bryter mot tillämpliga regelverk för att kunna genomföra affären.

Exportkontroll berör inte endast militär materiel: Ett exempel är, att praktiskt taget ALLTING som exporteras från USA har någon form av exportrestriktioner! Även en BigMac... Men även till synes oskyldiga artiklar som fästelement, O-ringar och kablage kan ha restriktioner som ska omöjliggöra eller försvåra export till vissa länder eller mottagare. Se vidare avsnittet "Regelverk".

EU har utfärdat en förteckning av produkter med s.k. Dubbel Användning :

Produkter med dubbla användningsområden används i civila sammanhang, men kan också användas för att framställa massförstörelsevapen eller vapen på hög teknologisk nivå. Det är därför de kallas för produkter med dubbla användningsområden (ofta används den engelska beteckningen "dual-use"). Exempel på sådana produkter är bland annat olika slags kemikalier, högteknologiska verktygsmaskiner eller rör i olika speciallegeringar. (ISP definition).

I bestämmelserna EU 2021/821 samt uppdatering EU 2022/1, som finns på ISP hemsida, kan man hitta datorer, radioutrustning, kablar, krypterings-teknik, olika typer av sensorer, navigationssystem mm.

RISKER MED ATT INTE VETA…

En produkt som inte är klassificerad i enlighet med främst svenska, EU och amerikanska exportregler är en potentiell bomb som snabbt och enkelt kan tvinga ett företag i konkurs. Längre fram i texten ges några exempel på kända företag som tvingats betala höga böter, inte sällan Datorkopplat till fängelsestraff för direkt inblandade, för att ha överträtt gällande lagstiftning. Vad många inte vet eller kan föreställa sig är, att enligt amerikansk lagstiftning, som är extraterritoriell till sin natur vad avser exportkontroll, kan ett svenskt företag åtalas för brott mot amerikanska exportkontroll-bestämmelser och som en konsekvens av detta nekas tillgång till amerikansk teknologi i vidsträckt bemärkelse. Förutom böter och möjligt fängelsestraff för närmast ansvariga.


PROCESSEN ”EXPORTKONTROLL”

Schematiskt kan en väl fungerande exportkontroll i ett svenskt företag, verksamt i Sverige, omfatta åtminstone följande processer*-:

*) Vilka aktiviteter som är aktuella beror bl a på företagets verksamhet - om det inbegriper såväl ML som PDA och om amerikanska företag berörs (underleverantörer, licenser mm).

Det förtjänar påpekas att EUs nya policy från 2021 avseende PDA rekommenderar företag som exporterar att ha ett internt kontroll program för export - ICP - Internal Compliance Program (EU 2019/1318). Kallas på svenska "Internt efterlevnadsprogram".

För företag och affärer i andra länder kan listan göras längre - och ibland kortare.

Naturligtvis ska ett stort antal kontroller utföras inom ramen för de olika processerna för att säkerställa att företaget följer alla tillämpliga regler. Vi kan här tala om Export Compliance, ”uppfyllande av tillämpliga regler och bestämmelser om export och reexport”. Ett exempel är O-ringarkontroll av kunder, leverantörer, samarbetspartners, finanseringsbolag, transportföretag m fl  så att inga affärsöverenskommelser träffas med företag eller kunder på olika restriktionslistor (det finns minst ett halvdussin amerikanska sådana).

BROTT OCH STRAFF – HEMMA …

Straffsatserna för brott mot ovan nämnda regler varierar. Svensk
lagstiftning talar bland annat om varusmuggling med straff upp till 4 år, beslagtagande av varorna och böter.
Amerikansk lagstiftning ger åklagarna underlag för utdömande av livtidsstraff, 100-tals miljoner USD i böter och förbud mot att köpa och/eller exportera amerikansk materiel eller teknologi.


Några exempel:


3 apr 2012, Sverige – Två tidigare chefer på Volvo CE dömdes på tisdagen för grovt sanktionsbrott
15 jan 2013, Sverige - En företagare åtalas i morgon i Lunds tingsrätt för att ha försökt smuggla förbjuden utrustning till Iran.
Dessutom kan ju minnesgoda läsare erinra sig smugglingen av svenskt krut till dåvarande Östtyskland,Smart phone smugglingen av VAX-datorer till dåvarande Sovjetunionen och – från amerikansk sida sett – smugglingen av kretskort för modernisering av en av flygplatserna i Moskva, Sheremetyevo, av en svensk. Han blev uppsatt på en av de amerikanska svarta listorna och hotades med långvarigt fängelsestraff under c:a 20 år om han skulle ha försökt resa in i USA.

OCH UTOMLANDS

Amerikanska myndigheter publicerar i avskräckande syfte domar mot företag och personer som gjort sig skyldiga till brott mot de amerikanska lagarna.

Vi kommer att fortlöpande publicera intressanta fall och annat av allmänt intrese på den här hemsidan under "Nyheter".

ATT SÄKRA SINA AFFÄRER

Hur ska man undvika de här problemen?
Det enklaste är förstås att varken importera eller exportera, men det utvecklar ju inte Komponenterverksamheten. Man bör även observera, att det kan vara riskabelt (= förbjudet enligt amerikanska regelverket) att sälja och leverera produkter till vissa svenska företag. Mer realistiskt är att företaget har en fungerande organisation för exportkontroll och genomför kontinuerlig utbildning av sina medarbetare.
Vilka inom företaget berörs av exportkontroll? Alla! Praktiskt taget: Inköp, försäljning, företagsledning, FoU (R&D), varumottagning, lager, spedition ...Och glöm inte att amerikansk lagstiftning kan förbjuda personer med visst utländskt medborgarskap att ta del av amerikansk teknologi, programvara etc!

HOTBILDEN I ETT NÖTSKAL

Man kan travestera ett - ursprungligen militärt - uttryck och konstatera, att  "Exportkontrollen ensam kan inte vinna en affär, men en icke fungerande eller obefintlig exportkontroll kan ensam både förlora en affär och ruinera företaget".                                                       

En icke fungerande - eller icke existerande - exportkontrollfunktion inom företaget utgör ett latent hot mot företaget och dess verksamhet.

HJÄLP TILL SJÄLVHJÄLP

ExCo Consulting är ett av få och dessutom det änu äldsta konsultföretaget i Sverige inom exportkontroll. Vi har lång erfarenhet av mycket varierande uppdrag i branscheni och kan hjälpa ert företag att utveckla en effektivare och säkrare exportkontrollfunktion. Målsättningen, föreslår vi, ska vara att varje företag som arbetar med import eller i utlandet tillverkade komponenter och delsystem och export av egna eller förmedlade produkter ska ha egna resurser för att kunna effektivt hantera sin exportkontroll. På så sätt kan företaget vinna konkurrensfördelar och snabbare komma till avslut med kunder, leverantörer, samarbetspartners och många andra som ingår i företagets kundregister respektive Supply Chain. Och företaget kan undvika kostsamma misstag – som att marknadsföra produkter och tjänster till en presumtiv kund som man i slutändan inte får sälja till!
De tjänster vi kan erbjuda och i vilka former, framgår av "Våra tjänster".

ExCo Consulting.

Företaget, som etablerades 2013, har i praktiken verkat sedan 2007 men då som en delverksamhet inom ett annat, år 2000 bildat företag. Det drivs av Claes Trolle, fram till sin pensionering 2006 ansvarig för exportkontroll och dess uppbyggnad vid dåvarande Saab Systems och Saab Avitronics.
Efter att ha lämnat tjänsten i Järfälla, har han som konsult biträtt i exportkontrollärenden vid Saab C TrolleAerosystems (främst Gripen, Skeldar och Neuron) och Saab Support&Services (Saab 2000 AEW&C, Saab 340 i olika versioner, Agusta A109 m fl). Han har även varit kontrakterad av andra företag utanför Saab-sfären, t ex BAE Systems Hägglunds. Uppgifterna har omfattat alla  i "Processen exportkontroll" angivna uppgifter.
För att vara ständigt uppdaterad – inte minst mot de amerikanska och brittiska regelverken – har han deltagit i utbildningar i USA, arrangerade av State Department (AECA, ITAR) och Commerce Department (BIS - EAR). För att bli närmare bekant med brittisk exportkontroll har han deltagit i utbildningar arrangerade av Department for Buisness, Innovation and Skills (BIS): Intermediate seminar och "Control List Classification and Use of the Checker Tools", vilket är den högsta utbildningsnivån som BIS anordnar.

Därutöver har han deltagit i utbildningar arrangerade av Export Compliance and Training Institute (ECTI) och som en av de första i Europa certifierats som "Export Compliance Professional", ECoP®, på amerikanska exportkontrollbestämmelser. Denna certifiering förnyas vart annat år genom föreskriven, kompletterande utbildning - senaste uppdateringen gjordes i maj 2021.

ExCo Consulting är även medlem i Exportkontrollföreningen.

© ExCo Consulting 2013 - 2022. No parts of this document may, in part or in whole, be reproduced in any form whatsoever without prior written permission by ExCo Consulting. Exception is made for parts being reproduced from official documents.

Uppdaterad 2022-04-27