LoggaExCo Consulting

 

ECR

Export Control Reform (ECR)

ECRVidstående bild, som hämtats från BIS hemsida, beskriver hur tankarna går: Vissa delar från ITAR flytas över till EAR. Samtidigt förändras kontrollmekanismen för ett antal länder för att underlätta export till dessa.

“While there is still more work to be done, taken together, these reforms will focus our resources on the threats that matter most, and help us work more effectively with our allies in the field. They’ll bring transparency and coherence to a field of regulation which has long been lacking both. And by enhancing the competitiveness of our manufacturing and technology sectors, they’ll help us not just increase exports and create jobs, but strengthen our national security as well.”
- President Obama, Department of Commerce Annual Export Controls Update Conference, August 30, 2010.

16 april 2014 publicerades de regler som innebär att reformen ska genomföras. 6 månader senare, dvs från oktober 2014, började det nya regelverket tillämpas.

Med början i oktober 2013 genomfördes en omfattande omfördelning av produkter från USML (ITAR- kontrollerad) till CCL (BIS kontrollerad), dvs från den militära listan till den civila, kallad ECR, Export Control Reform. En av de väsentligaste orsakerna till reformen är att stärka amerikanska företags internationella konkurrenskraft, men reformen innebär stora omställningar för alla berörda (naturligtvis även internationellt) och visar på ett stort behov av att uppdatera sina kunskaper.Som exempel kan tas artiklar i kategori VIII (flygplan). Följande nyheter bör man särskilt lägga märke till: I första omgången delar man upp kategori VIII i tre kategorier:

  1. Delar, delsystem och komponenter till de känsligaste produkterna, exempelvis JSF. Dessa blir kvar inom VIII och förblir således ITAR-klassificerade.
  2. Vissa känsligare delar, delsystem och komponenter blir kvar under ITAR, men flyttas till en annan kategori, exempelvis XIX, "Gas Turbine Engines". Men där hittar man även motorer till stridsvagnar och fartyg.
  3. Övriga, mindre känsliga delar, komponenter och delsystem flyttas över till CCL under grupp "0" eller "9" och ligger då under underkategori 5 eller 6 (exempelvis 9A610).

"Category 0" på CCL omfattar "Nuclear Materiels, Facilities, and Equipment [and Miscellaneous Items]". Man har här också passat på att göra en koppling till Wassenaar avtalet i och med att exempelvis "Ground vehicles", på WA:s ML klassade under gruppen 6, återfinns under "0A606" och 0A610 omfattar flygrelaterade produkter då WAML kategori 10 är "Aircraft...". Men det blir inte mindre lätt att hantera då man infört undergrupperna .x och .y, exempelvis 0A606.x. och 0A606.y. I samband med ECR har man nämligen även infört en del nya definitioner, t ex "specially designed" vilket är skilt från "specifically designed". Vissa delar hittar man således i USML, vissa i .x och andra "specific" parts hittar man i .y. Man definierar även "Defense Service", "Equipment", "End Item" m fl.

Det kan i det här sammanhanget vara värt att notera skillnader i definitioner. Ett exempel är definitionen på "system" {ITAR §121.8 (g)}. Den äldre definitionen var

A system is a combination of end items, components, parts, accessories, attachments, firmware or software, specifically designed, modified or adapted to operate together to perform a specialized military function.

Den nya definitionen på "system" är

This is any combination of “end items,” “equipment,” “parts,” “components,” “accessories,” “attachments,” firmware, or “software” that operate together to perform a function

Begreppet "End item" (jfr slutprodukt på svenska) definieras

This is a system, equipment or assembled commodity ready for its intended use. Only ammunition, fuel or other energy source is required to place it in an operating state. Examples of end items include ships, aircraft, computers, firearms, and milling machines.

Det är således helt i reformens anda att man tagit bort ord som "specifically", "specially" och "military".

Det finns flera skäl att gå till ITAR §121.8 (g) och lära sig de nya definitonerna - vilka ju sedan kommer igen då man ska avgöra klassificeringen av en produkt ("product" är f.ö. också definierad ...)

För ytterligare detaljer om vad som är känt, genpomfört och planerat att genomföras, inklusive relevanta Federal Notices, hänvisas till State's hemsida.

STA

En ny typ av licens, "authorisation", har införts. Den kallas Strategic Trade Authorisation, i dagligt tal "STA". I många fall kan man hänvisa till STA vid handel med "vänskapligt sinnade länder", men listan på kravuppfyllelse för att få använda sig av detta licensundantag är lång.

En praktisk innebörd bland andra är, att artiklar som tidigare med automatik ingått under ITAR då de utvecklats för eller mot en militär användning, nu ska kunna finnas på CCL och därmed lättare kunna säljas till kunder utanför USA.

En följd av detta är att även en användare utanför USA måste leta reda på sina importerade USA-tillverkade artiklar. Är de fortfarande ITAR - och i så fall var? Eller har de flyttats till CCL - och i så fall var? Lita inte på att alla amerikanska leverantörer kan det bättre än köpare utanför USA. Så har det inte alltid varit och det finns ännu större skäl till oro nu. Och, som nämnts ovan, exemplet med kategori VIII var bara ett exempel.

Alla förändringar kommer inte att genomföras samtidigt utan efter hand. Vilket inte underlättar... För huvuddelen av kategorierna i USML finns en tidplan, dock inte för alla ännu.

Förändringarna blir för många icke-amerikanska användare stora. Nya bestämmelser om licenser, hanteringen av nu påskrivna slutanvändarintyg, och avtal - TAA, MLA, WDA - samt att licenshanteringen av EAR-klassade produkter skiljer sig av sevärt från dem som befinner lyder under ITAR.

En viss hjälp kan man få genom att gå in på BIS hemsida (www.bis.doc.gov) och söka sig till Decision Tree Tools som finns under Reform. Där kan man i beslutsträden leta reda på om "Specially Designed", "STA" samt "De-minimis & Direfct Product Rules " är tillämpliga. Ett lärorikt verktyg

Man kan således se fram emot behov av rätt omfattande utbildningsinsatser.

Slutmålet för arbetet är att det ska finnas endast en artikellista - USML ska således på sikt slås ihop med CCL.


© ExCo Consulting 2013 - 2019. No parts of this document may, in part or in whole, be reproduced in any form whatsoever without prior written permission by ExCo Consulting. Exception is made for parts being reproduced from official documents.

Uppdaterad 2019-04-06