LoggaExCo Consulting

 

1. CHINA'S EXPORT CONTROL LAW ("ECL")


ECL19 är det nya, ännu inte officiellt fastställda, regelverket för exportkontroll. Det har fattats beslut om att ta fram ett nytt regelverk (har pågått i olika faser sedan 2017) men det har ännu inte trätt i kraft. Beslut om att regelverket ska träda i kraft 1 december 2020 togs av den nationella folkkongressen i Kina 17 oktober 2020.
Regelverket omfattar bl a följande produktlistor:

 1. Dual Use
 2. Military
 3. Nuclear
 4. Otherwise
  1. Related to the performance of international obligations and protection of national security
 5. List of Technologies Prohibited or Restricted from Export
  1. Existing today – new draft
 6. National Technology Security Management List System
  1. Under consideration

Exportkontrollen berör följande områden (preliminärt)

 1. Export – transfer of controlled items from mainland China to overseas (incl HK, MO and TW)
 2. Deemed export (inside China only)
 3. Re-export. Similar to US – may be deleted or revoked
 4. De-minimis. Presently removed from the ECL.

Tillämpningen av de nya reglerna är oklar, men bedömningen är att man kommer med tillägg och ändringar ”känna sig fram”.
Redan idag är dock import av vissa produkter förenat med avsevärd byråkrati.
Oroande är emellertid att Kina inte är en av WA signatärmakter och därför bara styrd av politiska (och då så är gynnsamt av även ekonomiska) motiv.

2. RISKDISKUSSIONER

Handel med Kina av icke strategiska artiklar är som regel inte något större problem då det rimligtvis finns alternativa leverantörer, men upphandling av produkter som ger potentiella möjligheter för utomstående att påverka våra produkters egenskaper och prestanda kräver helt annan riskhantering.

2.1 TILLÄMPNING AV EXPORTKONTROLLBESTÄMMELSERNA

En kinesiskt ägt/-styrt företag kan med myndigheternas goda minne hanteras på ett annat sätt än ett ”foreign owned company” - på gott och ont. Det är troligen skadligare för kinesisk industri på sikt om man ålägger utlandsägda företag speciella, utomrättsliga restriktioner än om dessa drabbar kinesiskägda. Ryktet sprider sig.

2.2 INFORMATIONSHANTERING

Kinesiskägda företag kan även (enligt kinesisk lag) åläggas rapporteringsskyldighet till kinesiska staten. Detta kan ske på olika sätt, mer eller mindre sofistikerade (HUMINT respektive MASINT - det senare mer troligt och svårare att upptäcka).
Med referens till misstankarna mot Huawei (att olagligen förse basstationer mm med programvara som utan ägarens vetskap kan kontrolleras av andra) finns en påtaglig riska att en produkt som omfattar såväl HW som SW kan ”kompletteras” med olika typer av bakdörrar etc. Dessa bakdörrar kan då komma att användas för att ladda ner skadlig kod vilken kan utnyttjas exempelvis för att komma åt information, lagrad eller på annat sätt åtkomlig inom 5-G nätet (observera kraven på längre tids lagrimng av informatoion hos internetoperatörer...), eller ändra vissa elektriska fordons fordonets prestanda (kan göras genom att med programvara styra exempelvis den i elektriska fordon oundgängliga inverterns prestanda i känsliga situationer - framför allt i beredskap och krig) vilket kan göras begränsat till specifika regioner,vissa ägare av fordon eller andra urvalskriterier. Risken är då att exempelvis statliga myndigheter (inklusive försvarsmakter) vägrar använda fordon med sådana möjliga fjärrstyrningsegenskaper.

3. KOMMENTARER TILL ECL

3.1 Allmänt

ECL establishes China’s first comprehensive framework for restricting exports of military and dual-use products and technology for national security and public policy reasons. Through the ECL, exports and transfers of products, technology, and services may be prohibited or subject to licensing requirements based on the product features, end-users, destinations, or end-uses. While many administrative features resemble foreign export control practice, certain provisions —notably the ECL’s requirement that exporters seek licenses for export transactions not covered by published control lists that might potentially harm China’s national security or national interests, broad authorization to restrict exports to foreign companies deemed to threaten such harms, and an explicit authorization to retaliate against foreign abuses of export control rules —pose new risks and challenges for Chinese exporters and their customers.

3.2 Kontrollerade produkter

ECL defines “controlled items” to include dual-use items, military products, and nuclear materials. In addition, “controlled items” include “other goods, technologies, services, etc., that are related to the maintenance of national security and interests and the implementation of international obligations such as non-proliferation.” The final text of the ECL broadened the coverage of “controlled items” from prior drafts.

The ECL itself does not prescribe the format, nomenclature, methodology, or scope through which the various State Export Control Authorities might define the items subject to export controls within their respective jurisdiction. Significantly, some of the most controversial aspects of U.S. export controls involve coverage rules, such as the “de minimis rule” and “foreign direct product rule” bringing certain products manufactured outside the U.S. with U.S.-origin components, equipment, or technology within the ambit of U.S. export controls and licensing requirements. It remains to be seen whether any State Export Control Authorities follow suit in defining controlled items.

3.3 Produktlistor (Control Lists)

The ECL authorizes a general framework for State Export Control Authorities to identify controlled items subject to export controls through published “control lists.” Control lists are to be updated periodically, likely in relation to the product lists being part of the international agreements China now adheres to. In addition to general control lists, the ECL authorizes State Export Control Authorities to list items for “temporary controls” for a provisional period of up to two years before determining whether or not to list the items on a control list. It seems reasonable that also the Wasenaar lists will be replicated in the Chinese lists in one way or another.

Consequently, companies outside of China that are involved in activities deemed to jeopardize Chinese national interests (not limited to national security) may be vulnerable to export controls cutting off supplies from Chinese exporters. Notably, the final text of the ECL inserted language allowing importers or end users to seek removal from the entity control list, underscoring the potential restoration of export flows upon the termination of offending conduct.

3.4 End use and end user controls

In connection with the application, exporters are required to provide documentation establishing the intended end-use and end-user for the controlled items to be issued by the end-user or the government at the end-user’s destination. End-users are required to commit not to change the end-use or transfer the item to any third-party without authorization from the State Export Control Authorities. Exporters and importers are further obliged to report any potential change in the end-use or end-user. The ECL directs the State Export Control Authorities to develop risk management systems for monitoring end-users and end-uses of controlled items.

We see some similarities to other international regulations in the requirements for these statements.

3.5 Extraterritoriella bestämmelser

The ECL also extends Chinese jurisdiction even beyond the national territory, by providing penalties and obligations binding on importers, end-users, and, more generally, by subjecting organizations and individuals located outside of the territory of the People’s Republic of China to its export control provisions. The ECL provides that “any organization or individual outside the territory” of the PRC that “endangers the national security and interests” of the PRC or “obstructs the fulfillment of non-proliferation or other international obligations shall be dealt with and pursued for legal liability under the law.” While this provision implies the establishment of extraterritorial jurisdiction over offshore conduct violating the ECL, the literal language is not further defined in the ECL.

 

4. EXPORTRESTRIKTIONER MOT KINA

4.1 EU

Vapenembargo Madrid 27 Juni 1989.
Notera att vapenembargot även omfattar PDA och civila produkter som man vet eller misstänker kommer att användas för militära ändamål eller i militära produkter (”catch all” Artikel 4 i PDA-förordningen).

4.1.1 Catch-all / Artikel 4

I vissa fall kan ISP bestämma att en produkt med dubbel användning (PDA) som inte listas i bilaga I ska omfattas av tillståndskrav. Denna mekanism benämns generalklausul i den svenska terminologin men är mer känd under sin engelska benämning catch-all och regleras i artikel 4 i PDA-förordningen.

4.1.2 Tillämpning

Catch-all/artikel 4 ska tillämpas om produkterna i fråga helt eller delvis är eller kan vara avsedda för

4.1.2.1 Militär slutanvändning

Med militär slutanvändning avses

Observera

Om den som exporterar känner till att PDA som inte listas i bilaga I till PDA-förordningen ska exporteras helt eller delvis är avsedda för någon av de användningar som avses ovan ska ISP underrättas.

Tillämpningen av EUs beslutade vapenembargo varierar: Sverige tillämpar det strikt, under det att bl a Tyskland, Frankrike och UK tillåter export av vissa typer av vapen

4.2   US

4.2.1 USA skärper exportbestämmelserna mot Kina och tar bort undantag för Hongkong.

Baserat på Kinas brott mot avtalet med Storbritannien avseende Hongkong - "ett land, två system" - och inskränkt Hongkongs fri- och rättigheter, har USA nu tagit bort Hongkong som ett eget land i Supplement 1 till EAR § 738.

Enligt bilagan förefaller ändringen liten - berör endast CB3 - men då Kina har angivits specifikt i vissa exportfall (men som då inte berört Hongkong) blir det praktiskt en avsevärd skärpning avseende handeln med Hongkong, exempelvis avseende vapen.

4.2.2 Övrigt

Grunden för exportkontroll av PDA ligger i Commerce Control List och Commerce Country Chart. Ett stort antal företag och organisationer ligger på BIS Entity List med license requirement  ”For all items subject to the EAR” - exempelvis Huawei (inte bara i Kina utan också i ett flertal andra länder, dock ej Svrerige), China Aerospece and Technology Corporation (med alla sina dotterföretag) m fl. Härtill kommer generellt exportförbud för produkter som är avsedda för eller köps in för militär användning.

Härutöver existerar olika typer av mer eller mindre temporära exportförbud, avseende mottagare för teknologirelaterade produkter som exempelvis AI.
Kina har även ett antal personer och organisationer/företag på OFACs Sanctions List (https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/), bland annat shipping companies, handelsföretag, elektronikföretag etc.

5. SAMMANFATTNING

Sammanfattningsvis kan man säga att man bör göra en grundlig undersökning i form av granskning av olika sanktionslistor men även - i tveksamma fall – begära ett slutanvändarintyg från en kineisk kund.

Man bör även vara medveten om att produkter som innehåler amerikanska produkter tillverkade i Kina för ett svenskt företag och som kan vara utvecklade av svenska tekniker kanske inte längre kan tillverkas då det tillverkande kinesiska företaget inte längre får köpa vissa amerikanska produkter! Det kan ju även förhålla sig så, att den tilltänkte tillverkaren av produkten inte får importtillstånd för den eller de specifika amerikanska komponenterna.

Om man funderar på att lägga tillverkning i Kina ska man således göra en due diligence, dels med avseende på eventuella amerikanska embargon (om produkten kommer att innehålla amerikanska produkter eller amerikansk teknik), dels även med avseende på kinesisk spetsteknologi, exempelvis AI, då myndigheterna "plötsligt" kan fatta beslut om exportförbud för vissa typer av internationellt gångbar spetsteknik. Och sist men inte minst: Om tillverkaren behöver tillgång till annan teknik eller andra komponetner än kinesiska: Kan han få tag på dessa?

 

 

 

 


© ExCo Consulting 2013 - 2020. No parts of this document may, in part or in whole, be reproduced in any form whatsoever without prior written permission by ExCo Consulting. Exception is made for parts being reproduced from official documents.

Uppdaterad 2020-12-30