LoggaExCo Consulting

 

VÅRA TJÄNSTER

ExCo Consulting tillhandahåller de flesta till exportkontroll kopplade tjänster. Våra åtaganden kan genomföras som punktinsatser eller som till företaget knuten konsult under en begränsad tid.

Vanligast förekommande uppdrag

Produkter och medverkan

Något om klassificering

Alla "leverabler" som kan komma att föras ut ur Sverige ska vara klassifierade enligt aktuellt svenska regelverk. En "leverabel " kan vara hårdvara, programvara, teknik inklusive produktionsmetoder, testsystem etc.

Notera att de svenska regelverken kan ha tilläggsbestämmelser till EUs regelverk, bland annat beroende på att Lagen om Krigsmateriel (LKM) fortfarande gäller.

Om en leverabel innehåller amerikanska komponenter, programvara eller teknik kan den även vara underkastad amerikanska bestämmelser (ITAR, EAR).

Huruvida det amerikanska innehållet även erfordrar amerikansk licens (utöver en eventuell svensk) avgörs av främst

Notera att export till Iran av svenska produkter med amerikanskt innehåll eller av amerikanska produkter, redan importerade till Sverige, är ett "kinkigt" problem som det är lätt att göra fel på.

Samma produkt kan således kräva amerikansk licens till en användare i ett land men inte till en annan användare i samma land!

Då ett företag klassificerar de produkter man arbetar med bör man klassificera efter såväl svenska som amerikanska regelverk - i det senare fallet om de egna produkterna in något tänkbart fall kan bedömas falla under amerikanska regelverk för exportkontroll.

Notera också, att produktlistorna (PDA, EUML, ITAR, EAR) ändras - vissa flera gånger om året. Det är därför viktigt att klassifieringen av en produkt har en tidsstämpel. Datum för "Bäst före" är det datum då produktlistorna uppdateras.

Utbildning

Dokumentation, mallar och checklistor

Compliance checks

Vi åtar oss att föreslå plan för och genomförande av internkontroll av företagets exportkontrollhantering. Genomförandet baseras på EUs ICP och inriktas mot mest relevanta regelverk och omfattar främst på följande aktiviteter och processer och

Efter genomförd granskning upprättas en rapport som presenteras för företagsledningen. Rapporten föreslår åtgärder som erfordras respektive rekommenderas för att minska risken för misstag och underlätta hög kvalitet inom området exportkontroll. Till rekommendationerna hör även att genomföra en genomgång av granskningens resultat för berörd personal (utöver ledningsgrupp eller projektledning) för att på så sätt underlätta för ledningen att genomföra erforderliga respektive föreslagna förbättringar. Vi är givetvis beredda att aktivt delta i implementeringen av föreslagna åtgärder, antingen i formen att vi direkt är inblandadade i genomförandet eller att vi med utbildningsmaterial och uppdaterade manualer etc. ger företaget det stöd som erfordras för att själva kunna genomföra förändringarna.

Erfarenhetsmässigt brukar effekten bli högre om externa resurser i nära samverkan med berörda avdelningar används för att genomföra förändringarna.

Rekrytering

Med lång erfarenhet av exportkontroll kan vi bistå vid rekrytering av personal med inriktning exportkontroll

© ExCo Consulting 2013 - 2022. No parts of this document may, in part or in whole, be reproduced in any form whatsoever without prior written permission by ExCo Consulting. Exception is made for parts being reproduced from official documents.

Uppdaterad 2022-11-18