LoggaExCo Consulting

 

VÅRA TJÄNSTER

ExCo Consulting tillhandahåller de flesta till exportkontroll kopplade tjänster. Våra åtaganden kan genomföras som punktinsatser eller som till företaget knuten konsult under en begränsad tid.

Vanligast förekommande uppdrag

Produkter och medverkan

Utbildning

Dokumentation, mallar och checklistor

Compliance checks

Vi åtar oss att föreslå plan för och genomförande av internkontroll av företagets exportkontrollhantering. Genomförandet inriktas mot mest relevanta regelverk och omfattar främst på följande aktiviteter och processer:

Efter genomförd granskning upprättas en rapport som presenteras för företagsledningen. Rapporten föreslår åtgärder som erfordras respektive rekommenderas för att minska risken för misstag och underlätta hög kvalitet inom området exportkontroll. Till rekommen-dationerna hör även att genomföra en genomgång av granskningens resultat för berörd personal (utöver ledningsgrupp eller projektledning) för att på så sätt underlätta för ledningen att genomföra erforderliga respektive föreslagna förbättringar. Vi är givetvis beredda att aktivt delta i implementeringen av föreslagna åtgärder, antingen i formen att vi direkt är inblandadade i genomförandet eller att vi med utbildningsmaterial och uppdaterade manualer etc. ger företaget det stöd som erfordras för att själva kunna genomföra förändringarna.

Erfarenhetsmässigt brukar effekten bli högre om externa resurser i nära samverkan med berörda avdelningar används för att genomföra förändringarna.

Rekrytering

Med lång erfarenhet av exportkontroll kan vi bistå vid rekrytering:

© ExCo Consulting 2013 - 2020. No parts of this document may, in part or in whole, be reproduced in any form whatsoever without prior written permission by ExCo Consulting. Exception is made for parts being reproduced from official documents.

Uppdaterad 2020-12-30