LoggaExCo Consulting

 

NYHETER

Sverige/EU - UK-Brexit - US OFAC- US Person (vem är det?)

Om klassificering NLR, NSR, NSEC och att undvika missförstånd

Det här stycket ligger först beroende på att det nu är dags att klara ut hur vi ska benämna artiklar som antingen inte finns på någon produktlista (och således i normalfallet inte har några exportrestriktioner) eller - om de finns på en produktlista - inte erfordrar licens.

Tyvärr har en tendens till att klassifiera (använd hellre ordet "klassificera" än "klassa" - i regelverken beskrivs "klassificering" och i utländsk litteratur "classify" respektive "classification" - inte "to class" eller "classing") produkter som inte finns på någon i Sverige applicerbar produktlista med ordet "Civil". Och kanske ännu värre - i kontakt med utländska affärspartner används ordet "civil" eller "civilian" vilket inte är så enkelt att genomskåda. Det korrekta uttrycket är "Not subject to regulations" (NSR) vilket är internationellt gångbart eller "Not Subject to Export Control" (NSEC) vilket har börjat användas och kanske är ännu bättre. Ett bra exempel är då man tillämpar de-minimisregeln på amerikanskt innehåll och kommer fram till en kvot <10%. Den utländska produkten med amerikanskt innehåll är då inte underkastat amerikansk exportkontroll och ska då få beteckningen "NSR according to US regulations". Ett annat fall är då en artikel har en klassificering men är undantagen från licenskrav, exempelvis genom ett generellt tillstånd (exvis EU002 eller US GBS). Den korrekta benämningen är då "No Licence Required", NLR.

Och slutligen en kommentar om tvetydigheten i hur man generellt hanterar klassificeringen av produkter. Hur skulle du reagera om du fick informationen "Ej exportkontrollerad" eller " Not exportcontrolled"? Jag känner till fall där utländska affärspartner frågat sig just detta: Är den (artikeln i fråga) eller är den inte föremål för exportrestriktioner? Det förefaller som om man i de flesta fall avser "Not Subject to Regulations" - och då kan man väl klart utsäga det. Skulle produkten ännu inte vara klassificerad kan man väl skriva "Export control classification pending". Använd gärna ordet "restriktion" i olika böjningar: Att en produkt "har exportrestriktioner" ger ju ett bättre besked än att påstå att den är exportkontrollerad (och kanske dessutom är NLR).

ML - UPPDATERING AV EU:s GEMENSAMMA MILITÄRA FÖRTECKNING

Förteckningen har åter uppdaterats. Den nya förteckningen gäller från och med 5 juli.

Några ändringar/nyheter:

"Tekniskt bistånd": Tekniskt bistånd utgör den teknik som anges i ML22 med tillhörande definitioner av termerna ”teknik”, ”erfordras”, ”utveckling”, ”produktion”, ”allmänt tillgänglig” och ”grundforskning” (se B. Definitioner av termer som används i A. Förteckning över krigsmateriel och tekniskt bistånd enligt lagen [1992:1300] om krigsmateriel).

Avsnitt A Förteckning över krigsmateriel ...

I förtecknigen är förändringarna markerade med ett lodrätt streck i marginalen

ML SVERIGE: LAGEN SOM TRÄDDE I KRAFT 15 APRIL 2018.

KEX - Krigsmaterrielexportkontrollutredningen - har presenterat förslag för Regeringen om hur lagstiftningen avseende tillståndsprövning av krigsmateriel ska moderniseras och modiferas för att ta mer hänsyn till bl a "Demokrati" och "Mänskliga rättigheter". Förslaget har resulterat i ändringar av de sedan 1992 gällande Lag (1992:1300) om krigsmateriel samt Förordning (1992:1303) om krigsmateriel. Observera således att fortfarande gäller LKM och FKM men att det har gjorts en mångd ändringar av typen "Upphör att gälla U:2018-04-15". Förenklat kan man säga att grunderna ligger kvar (exempelvis görs ändringar av typen "ska" till "får") men helhetsbedömningen vid olika former av tillståndsansökningar ligger kvar. Man ställer även mer krav på att identifiera vem som söker tillstånd, tillverkar, exporterar etc. Vidare har man skärpt kraven på rapportering (men medgivit några lättnader) och lagt kraft bakom rapporteringskraven genom olika typer av sanktioner. För verksamhet som berör kemiska vapen har ytterligare rapporteringskrav lagts till.

Det är inte omöjligt att motsvarande förändringar kommer att införas i de regelverk som berör PDA, dock tidigast nästa år 2019.

Några "highlights":

Demokratibegreppet, mänskliga rättigheter, rättvis och hållbar utveckling

Från ISP presentation 18 april har följande rubriker hämtats:

Demokratisk status

Mänskliga rättigheter

Rättvis och hållbar utveckling

Rapportering KM

Den som innehar ett tillverknings- och/eller tillhandahållandetillstånd har rapporteringsskyldighet. Även nollvärden ska deklareras. Gäller därmed samtliga sex typer av uppgifter. Senast 31 januari ska rapporterna vara ISP tillhanda och avse förhållandena föregående år - för årets rapportering till ISP 31 januari 2019 alltså avseende året 2018.

Redovisning till ISP

Redovisningen består av 6 delar:

Redovisningen ska ske på ISP blanketter och helst skickas in via ISP Kundwebb.

Krav på tillhandahållande tillstånd

Tidigare fick den som erhöll tillverknignstillstånd med viss automatik tillhandahållandetillstånd. Så är det - till del - inte längre. Den som idag har endast tillverkningstillstånd måste även ansöka om tillhandahållandetillstånd.

Den som idag söker tillverknignstillstånd kan på ansökningsblanketten välja att klicka i rutan "Ansökan avser tillverkning och tillhandahållande".

Sanktioner

Huvudsakligen straffsanktioner, men även administrativa sanktioner finns

Rapportering PDA

Senast 31 januari ska deklarationen vara inlämnad till ISP (på därför avsedd blankett) och avse det fakturerade värdet av sålda produkter som utgör PDA.

Notera beräkningsmetoden som anges på ISP hemsida under "PDA", Deklarera inför årlig avgift.

Produkter med Dubbel Användning (PDA - Dual Use List)

Ny bilaga 1 till EG 428/2009 (grundhandling): EU 2018/1922 gäller från 15 december 2018 och kan laddas ner på ISP hemsida.

Vilka är ändringarna?

Inga stora ändringar. Några produkter har tagits bort inom 1B, 1C, 2B och 2E och några har lagts till: 1B, 1C, 2B, 3B, 3C, 9A.

Några ändringar har gjorts i kategori 5, del 2 Informationssäkerhet -5D och 5E samt i kategori 9 Rymd och Framdrivning 9A.

Tillstånd

EU:s regelverk har medfört väsentliga förändringar vad avser de tillstånd som nu kan beviljas för export/utförsel/överföring. I många fall förenklas företagens rutiner, men i en del fall kan förändringarna kännas betungande. ISP hemsida ger mer information om de totalt c:a 10 olika tillstånd som kan vara tillämpliga i olika situationer.

En "anomali".

EUs generella tillstånd (GA), som omfattar EU001 - EU006, har på flera ställen även listat Kroatien som ett land vilket omfattas av några av dessa "GA". Det är givetvis fel då Kroatien är medölem i EU, men after vad Stefan Villa, ISP, meddelat på direkt fråga, tar det tid att ändra i regelverket!

Sanktioner och förbjudna handelspartners

Ett flertal sanktioner gäller sedan tidigare , bl a som resultat av Rysslands aggression, invasion och ockupation av delar av Ukraina. ISP hemsida listar de av EU och FN beslutade sanktionerna. Kontrollera gärna med EUs lista "Consolidated list of Sanctions", https://eeas.europa.eu/topics/common-foreign-security-policy-cfsp/8442/consolidated-list-of-sanctions_en. Notera att sanktioner kan ändras under året.

Av EU förbjudna handelspartners finns listade på http://isp.se/sanktioner/forbjudna-handelspartners/.

En alldeles förträfflig sida är EU Sanction Map (https://www.sanctionsmap.eu/#/main) som listar de länder där EU har utfärdat sanktioner och för respektive land även vilken typ av sanktioner det handlar om (och de lagar/beslut som ligger till grund för sanktionerna). Rekommenderas varmt för dem av mina besökare som måste vara medvetna om EU (och FN) sanktioner.

Observera dock, att USA har långt fler och längre listor som måste beaktas om man hanterar materiel med amerikanskt ursprung (se Regelverk, EAR, Consolidated Screening List).

GENERALKLAUSULEN - "CATCH ALL"

I vissa fall kan ISP bestämma att en produkt med dubbel användning (PDA) som inte listas i bilaga I ska omfattas av tillståndskrav. Denna mekanism benämns generalklausul i den svenska terminologin men är mer känd under sin engelska benämning catch-all och regleras i artikel 4 i PDA-förordningen. Notera att vare sig produkter som är "NSEC" (NSR) eller PDA får exporteras om produkten ifråga kan vara avsedd för militär slutanvändning om landet som köper den eller slutanvändarlandet är föremål för ett vapenembargo och om produkterna i fråga helt eller delvis är eller kan vara avsedda för militär slutanvändning. Ytterligare information finns i regelverkets Artikel 4 i Rådets förordning (EG) nr 428/2009 av 5 maj 2009.

Exempel på länder där vapenembargo föreligger är Ryssland, Vitryssland och Kina.

UK - BREXIT

Om Storbritannien (UK) lämnar EU sista oktober har EU vidtagit åtgärder inom exportkontrollområdet för att i möjligaste mån minska de negativa konsekvenserna av en Brexit. i EU-förordningen 2019/496, daterad 25 mars 2019, beskrivs "ändring av rådets förordning (EG) nr 428/2009 genom att bevilja unionens generella exporttillstånd för export av vissa produkter med dubbla användningsområden från unionen till Förenade kungariket"

Innebörden är att export till UK ska lyda under samma villkor (befrielse) som gäller enligt EU001: ”Export till Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Norge, Schweiz, inbegripet Liechtenstein, Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland samt Förenta staterna”.

USA

Export Control Reform (ECR)

ECRPresident Obama tog initiativ till att förändra de amerikanska regelverken för exportkontroll, främst ITAR och EAR. Den officiella motiveringen är " In August 2009, President Obama directed a broad-based interagency review of the U.S. export control system with the goal of strengthening national security and the competitiveness of key U.S. manufacturing and technology sectors by focusing on current threats and adapting to the changing economic and technological landscape. "

Den tyngsta delen är med all sannolikhet industrins krav att förbättra konkurrenskraften för amerikanska företag på den internationella marknaden. Rymdteknologin har drabbats särskilt hårt, vilket i hög grad har gynnat europeiska bolag.

Ovanstående bild, som hämtats från BIS hemsida, beskriver hur tankarna går: Vissa delar från ITAR flytas över till EAR. Samtidigt förändras kontrollmekanismen för ett antal länder för att underlätta export till dessa.

Mer information finns på fliken ECR.

TAA, MLA, WDA

Förändringarna i ITAR har även inverkan på de olika avtal som berör ITAR-klassade artiklar. PMDDTC har därför tagit fram en ny, utökad utgåva av anvisningar för hur man skriver TAA, WDA och MLA "Guidelines for Preparing Agreements (Revision 4.4b)", daterad 20 October 2016. Den är nu på 225 sidor (!).Jag brukar i utbildningen trycka på, att även om det är den amerikanska parten som är ansvarig för ta fram och ansöka om godkännande av något av dessa avtal, är det i högsta grad i den icke-amerikanske partens intresse att aktivt delta i framtagnngen av avtalet.

Dual and Third country nationals

När det gäller TAA, som är det avtal vi oftast tvingas leva med i samband med ITAR-klassificerade artiklar, finns ett antal restriktioner som berör dessa två rubricerade kategorier medarbetare. För de fall ett företag måste ingå ett TAA är det mycket viktigt att i god tod försäkra sig om hur man ska hantera personal med dubbla medborgarskap eller s.k. "third country nationals". ITAR har ett antal mer eller mindre lätthanterliga lösningar - men vi måste också tänka oss för så att vi inte hamnar i konflikt med diskrimineringslagar

BIS-748P - SNAP-R

BIS-748P är en äldre blankett i delvis ny form som fått förnyad aktualitet för såväl amerikanska exportörer som icke-amerikanska re-exportörer vid export av EAR-klassade artiklar. Intressant är bland annat, att ansökningar där blankettsettet ska användas - blanketsettet består av anvisningar + tre blanketter - endast godkänns i pappersform. Så det gäller att skaffa sig originalblanketterna! Kan som regel beställas via amerikanska ambassaden.

Ett mycket bättre sätt är att registrera sitt företag hos BIS för SNAP-R (kostnadsfritt). Genom den tjänsten kan man söka transferlicenser och begära hjälp med klassificering av amerikanska produkter mm. Min erfarenhet är att man snabbt får svar på sin förfrågan.

(O)FAC

Office of Foreign Assets Controls ligger under Treasury och har till uppgift att granska affärer som faller under Treasury's ansvarsområde. Dit hör bland annat att hantera tillstånd med företag och personer som av olika anledningar har hamnat på myndighetens kontrollista. Ett av exemplen där OFAC har stort inflytande är affärer med Iran. Även om BIS genom EAR ger tillstånd till en affär, måste även OFAC ge sitt medgivande. Och där talar vi om långa väntetider. Det går bra att ställa frågor och ofta få konkreta svar, men huvudprincipen är att man inte vill göra affärer med Iran.

US person

Ett speciellt problem utgör de fall ett företag utanför USA de facto kontrolleras av en "US person". Vad är då en "US person"?

22 U.S. Code § 6010: As used in this chapter, the term “United States person” means any United States citizen or alien admitted for permanent residence in the United States, and any corporation, partnership, or other organization organized under the laws of the United States.

Amerikansk lag förbjuder en "US person" att delta i vissa aktiviteter, exempelvis export av produkter eller tjänster till vissa mottagare. Ett europeiskt företag som kontrolleras av amerikanska intressen betraktas som en "US person" (med motivieringen att det är den amerikanske ägaren som har beslutsrätt) och kan då enligt amerikansk lag förbjudas delta i vissa affärer - även om affären vore tillåten enligt europeiska exportregler.

Det är alltså av synnerlig vikt att ett svenskt företag vet vem man har att göra med - även om det europeiska dotterföretaget är baserat i exempelvis Frankrike!

Brott och straff (Källor: www.bis.doc.gov, www.pmddtc.state.gov)

Observera att det är skillnad på brott mot exportkontrollreglerna och (möjliga) brott mot exvis börsbestämmelserna (Telia, Ericsson m fl) samt brott mot miljölagstiftning (VW).

Varje månad förekommer ett stort antal fall då medborgare från olika länder döms till kännbara ekonomiska och frihetsberövande staff! Av speciellt intresse är att ett par länder - UK och Singapore - överlämnat medborgare till USA för rättegång.

Flera rättsfall på US Justice hemsida.

Övrigt

Följande länder som inte är medlemmar av EU har även officiellt anslutit sig till kriterierna och principerna i EU:s gemensamma ståndpunkt om vapenexport: Bosnien och Hercegovina, Kanada, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Island, Montenegro och Norge.

Taiwan har kopierat (!) EUs produktlistor (ML, PDA)och tillämpar dessa.

© ExCo Consulting 2013 - 2019. No parts of this document may, in part or in whole, be reproduced in any form whatsoever without prior written permission by ExCo Consulting. Exception is made for parts being reproduced from official documents.

Uppdaterad 2019-078-04