Exportkontroll

Går det att exportera - eller inte?
Hur skall jag göra?
Regelverk vilka?

ExCo Consulting (Export Compliance Consulting) är ett företag specialiserat på exportkontroll med 20-årig verksamhet. Vi vill på vår hemsida informera dels om vad exportkontroll handlar om, vilka tjänster vi kan erbjuda för att såväl underlätta som säkerställa legal hantering vid import och export. Vi vill även informera om aktuell nationell och internationell lagstiftning inom området exportkontroll.

VARFÖR EXPORTKONTROLL?

Vad är Exportkontroll och varför finns den?
Exportkontrollens viktigaste uppgifter är att förhindra spridning av och teknologi om konventionella vapen och massförstörelsevapen. Exportkontroll används dessutom för att förhindra export av vapen och strategiska produkter till områden och länder som anses vara politiskt instabila eller hot mot freden i området. Man ska inte sticka under stol med att vissa länder använder exportkontroll som ett effektivt handelshinder för att inte teknologi ska komma i händerna på konkurrenter. Patent hjälper, som bekant, inte alltid! De produkter som av olika anledningar – ofta och helst baserat på internationella överenskommelser- åsätts någon form exportrestriktioner publiceras i särskilda produktlistor, varvid som regel rent militära produkter återfinns på en specifik militär produktlista (”ML”) och produkter med s.k. dubbel användning återfinns på en PDA-lista (EU: Dual Use Items List, US: EAR)

EXPORTKONTROLLEN I HISTORIEN

Exportkontrollen har tusenåriga anor: Vikingarnas förbud mot försäljning av vissa vapen, export av teplantor från Kina och förbudet mot export av kunskapen om glas- och spegeltillverkning från Venedig är bara ett några av verkliga exportrestriktioner som backades upp av mycket stränga sanktioner. Även i den antika mytologin förekommer exportkontroll: Överföringen av eld till människorna var förbjuden, men förbudet bröts av Prometeus med för honom ödesdigra konsekvenser.

I modern tid tog exportkontrollen fart efter VK2 då världen polariserades i dess väst-(NATO-) orienterade del, CoCom, och dess östliga, WP-baserade motpart, COMECON. Dessa handelsblock upphörde 1994 respektive 1991 – men exportkontrollen avseende främst högteknologi och teknologi som kan kopplas till massförstörelsevapen har därefter skärpts ytterligare. Nya aktörer – exempelvis Kina – har inte minskat kraven på kontroll över vem som får anskaffa vilken materiel.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå