Produkter och produktlistor Klassificering

PRODUKTER OCH PRODUKTKLASSIFICERING

Grundregeln är att alla produkter (produkter i vidsträckt bemärkelse) som kan komma att exporteras, reexporteras eller överföras ska vara klassificerade. Notera: Ska vara, dvs produkten ska vara klassificerad innan en export etc kan vara aktuell. Uttrycket på engelska är: All deliverables must be classified!. Klassificeringen ska göras mot aktuell produktlista – för svenskt vidkommande i första hand mot de i Sverige gällande produktlistorna – ML och PDA. En produkt som av något skäl faller under US regelverk (ITAR, EAR, DoE etc) bör även klassificeras enligt tillämpligt regelverk.

Varför ska det göras innan produkten ens kan komma ifråga för export? Den som arbetar med eller är ansvarig för exportkontroll bör arbeta proaktivt. Man undviker på så sätt att arbeta med produkter eller projekt som kan vara svåra eller t o m omöjliga att genomföra: Men vet på ett tidigt stadium vilka begränsningar exportkontrollen kan medföra för ett projekt.

Av samma skäl är det viktigt att tidigt kunna skapa sig en bild av vilka eventuella hinder ett amerikanskt innehåll kan medföra.

Hur ska klassificeringen genomföras?

Då produktklassificeringen är av så stor betydelse för företaget innebär det att klassificerings-arbetet anförtros åt ett begränsat antal kunniga personer. – ECM eller under vissa förutsättningar ECS. Klassificeringsarbetet bör ske tillsammans med tekniker, inköpare eller produktägare, vilka bidrar med erforderlig teknisk kompetens.

Klassificeringen av en produkt kan ytterst bestämmas av vissa numeriska värden: Överskrids ett värde blir produkten en restriktionsprodukt; underskrids den är produkten en icke-restriktionsprodukt och därmed som regel ej underkastad exportrestriktioner enligt det regelverk efter vilket produkten klassificeras. Vid utvecklingen av en ny produkt bör man således analysera produktspecifikationerna mot produktlistorna så att man inte av misstag hamnar restriktionssidan – skillnaden kan ibland vara hårfin.

Skulle produkten innehålla US komponenter eller US teknik kan den komma att falla under US regelverk, oftast EAR. Det är klassificerarens uppgift att klar ut om det finns licensundantag eller andra möjligheter att undgå att hamna under US exportrestriktioner – om så inte är fallet får produkten även en US klassificering vilket kan innebära krav på US licens.

Produktdatabas för exportkontroll

Det är exportkontrollansvarigs ansvar (ECM eller ECD) att ta fram och underhålla en egen databas för exportkontroll.

Den behöver inte göras speciellt avancerad – excel räcker utmärkt bra.

I företagets regelverk ska klart framgå vem eller vilka som har skrivrättigheter i databasen – och vilka som endast har läsrättighet.

Vissa grunddata är självskrivna, exempelvis

 • Produktidentitet – produktnamn, produktnummer etc
 • Leverantör alternativt tillverkare och dennes id på produkten
 • Klassificering enligt svenskt regelverk
 • Klassificering enligt US regelverk – om US ursprung eller teknologi etc ingår
 • Datum för klassificering
 • Klassificerarens identitet

 

Det kan dessutom vara lämpligt och underlätta senare hantering om ytterligare data införs:

 • Gällande licenser – licensnummer och giltighetstid
 • Ingående programvara eller andra delsystem och deras klassificering
 • Leverantörens klassificering av köpta artiklar
 • Inköpspris – US artiklar
 • Reasons for control – från EAR CCL
 • Sökta respektive meddelade licenser (nr, giltighetstid – såväl SE som US)
 • Särskilda kommentarer – anges med en not i kommentarskolumnen
 • Särskild sida för kommentarer, kopplade till klassificeringsdokumentet
 • I kommentarerna bör man ange speciella överväganden eller beslut som inverkat på klassificeringen

 

Då klassificeringen söks för en produkt i databasen kontrolleras att klassificeringen fortfarande gäller. Då klassificeringen granskats och antingen godkänts eller uppdaterats anges det genom uppdatering av datum i aktuell kolumn.

Anledningen till inköpspris US och Reasons for control är att det kan underlätta tillämpningen av vissa US licensundantag.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå