Tillstånd och licenser

PRODUKTER OCH PRODUKTKLASSIFICERING

Export av krigsmateriel kräver i de allra flesta fall licens – eller specifika licensundantag. De flesta länder kräver licenser för export av artiklar med dubbla användningsområden, som listats på den nationella listan över artiklar med dubbla användningsområden. ”Överföring” av PDA produkter – undantaget produkter i kategori 0 samt vissa andra känsliga artiklar enligt bilaga IV i EUs regelverk avseende PDA – mellan EU medlemsländer samt de åtta länder som omfattas av EU allmänna exporttillstånd GA EU001erfordrar normalt inte licens. Undantag från regeln finns, beroende på mottagare och användningsområde mm. När en artikel väl har klassificerats framgår det av det regelverk, vari produktlistan utgör en del, om exportlicens krävs eller inte för en avsedd aktivitet vid den tidpunkt klassificeringen gjordes.

De flesta regelverk innehåller avsnitt om hur man ansöker om exportlicens. I vissa fall (till exempel USA) är det inte möjligt för en icke-amerikansk medborgare att ansöka om exportlicens, men en icke-amerikansk medborgare (eller ”person”) kan ansöka om en licens för re-export då re-exportlicens erfordras för den avsedda verksamheten.

Det finns inget generellt sätt att söka licens. Den sökande kan behöva lämna in olika styrkande handlingar (Declaration of End Use etc), beroende på nationell lagstiftning. Läs instruktionerna noggrant eftersom alla misstag i detta avseende kan försena eller äventyra exporten.

Använd de blanketter som myndigheten rekommenderar. I allt fler fall kan ansökan ske över specifika, krypterade länkar, exempelvis ISP ”Kundwebb” eller BIS ”SNAP-R”.

LICENSENS GILTIGHET

En licens har begränsad giltighet.  Begränsningarna gäller främst

  • giltighetstidtid
  • antal enheter (kilogram, liter eller andra enheter)
  • värde
  • användning
  • slutanvändare.

 

När någon av de numeriska gränsvärdena har uppnåtts är licensen normalt ogiltig. Var uppmärksam på begränsningarna så att inte försök görs att exportera när licensen är ogiltig.

REGIONALA OCH NATIONELLA LICENSREGLER

EU

Export som kräver exportlicens (authorisation) erfordrar normalt någon form av slutanvändarintyg för att möjliggöra för beviljande myndighet att säkerställa att användare och användning inte bryter mot aktuellt regelverk – inkluderande sanktioner och embargon. De flesta artiklar på listan över artiklar med dubbla användningsområden, bilaga 1 till rådets förordning (EG) nr EU 2021/821 och senare tillägg, kräver som huvudregel ingen licens vid överföring till ett annat medlemsland (”överföring” betraktas alltså inte som en export i enlighet med EU:s regler). Det finns dock restriktioner för känsliga och mycket känsliga artiklar, vilket framgår av bilaga IV till EU förordningen.

Licensansökningar skickas till den nationella myndighet som ansvarar för exportkontroll – i Sverige svarar ISP för tillstånd avseende alla artiklar, klassiferade som ML, samt de flesta artikalr på PDA-listan utom kategori 0, vilka tillstånd hanteras av SSM.

USA

ITAR

Då licenstillstånd för export av artiklar klassificerade USML enligt ITAR endast kan sökas av i USA registrerade företag vill vi bara påminna om att i anslutning till licenser av artiklar på USML kan förekomma speciella ”agreements” – TAA, MLA etc – vilka kan ställa mycket speciella krav på köparen (importören) och därför måste granskas mycket noga innan ett sådant agreement godkänns av köparen.

BIS   

En icke-amerikansk person kan inte ansöka om exportlicens från BIS – endast ”US persons” har rätt att ansöka. Icke-amerikanska personer har dock möjlighet att ansöka om en re-exportlicens. Det är ofta fallet när en artikel som inte är tillverkat i USA (”utlandstillverkad artikel”, EAR) innehåller produkt från USA (HW, SW eller teknik) enligt de regler som avser värdet av en amerikanska produkten i förhållande till försäljningsvärdet av den utlandstillverkade produkten (de-minimis regeln).

För att förenkla kommunikationen med BIS använder BIS en särskild tjänst som kallas SNAP-R. Det kräver registrering hos BIS. Detaljer finns på BIS webbsida.

LICENSUNDANTAG

KRIGSMATERIEL - EUML OCH USML

För export av krigsmateriel finns i princip inga licensundantag. Däremot existerar för svenskt vidkommande s.k. generella tillstånd, vilka underlättar och snabbar på export av krigsmateriel under vissa, speciella förhållanden.

SVERIGE - PDA, DUAL,USE

PDA

EU-förordningarna reglerar dels s.k. globala tillstånd och dels generella tillstånd (”General Authorisation”, GA EU001 – EU008). Ett globalt tillstånd kan utfärdas till vissa, certifierade exportörer med omfattande och återkommande export av PDA. De generella tillstånden (GA) tillåter export av vissa listade artiklar till specificerade länder. Vid användning av någon av GA:erna måste exportören rapportera exporten till den nationella myndigheten inom 30 dagar efter första användning av något av licensundantagen.

USA

Myndigheten BIS i USA gör gällande att omkring 80% av all export från USA kan ske legalt utan licens. Anledningen är dels att huvuddelen av alla exporterade produkter klassificeras EAR99 (vilket innebär licenskrav till endast ett fåtal mottagare världen över), dels att licensundantag kan tillämpas i ett flertal fall. Man bör dock vara medveten om att även om ett licensundantag formellt kan tillämpas, kan tillämpningen i sig innebära att ett antal dokument måste skickas in till myndigheterna.

Härutöver kommer att licensundantagen ofta ändras vad avser tillämpning (mottagare och produkter), produktvärde mm. Har således ett amerikanskt licensundantag kunnat tillämpas vid ett tillfälle är det därmed inte säkert det är tillämpligt igen vid ett senare tillfälle även om omständigheterna i övrigt skulle vara identiska.

Om en amerikansk exportör använder ett licensundantag för export till Sverige är det alls inte självklart att den svenske mottagaren kan använda samma licensundantag vid reexport.

EAR omfattar omkring ett 20-tal licensundantag – med variationer!

EFTERKONTROLL AV LICENS FÖRE LEVERANS

Innan leveransen äger rum bör slutlig kontroll ske av att alla åtgärder vidtagits på vederbörligt sätt för att säkerställa efterlevnad. Detta är sista tillfälle att kontrollera att produkterna klassificerats på rätt sätt, om varningsflagg har konstaterats, om mottagaren faktiskt har kontrollerats och om det finns en giltig licens för sändningen. En slutlig transaktions-riskbedömning måste göras om relevant lagstiftning ändrats under tiden, till exempel om varan numera är en restriktionsprodukt med dubbla användningsområden eller om slutanvändaren inte är godkänd.

Om något av kraven inte är uppfyllt eller om varningsflagg så indikerar ska leveransen tillfälligt stoppas. Produkterna bör endast släppas fria igen av en person med efterlevnadsansvar. Denne ska säkerställa att alla licensvillkor har uppfyllts (inbegripet rapporteringskrav) samt uppmärksamma att licensens giltighet kan påverkas negativt om nya uppgifter kommit fram avseende exportföretag (t.ex. namn, adress och juridisk ställning), slutanvändare och/eller mellanhänder och de godkända produkterna.

”RED FLAG”

BIS EAR har länge listat företeelser och andra signaler som skulle kunna indikera att en till synes oskyldig export i själva verket är en s.k. olaglig avledning.
EU har i sitt dokument avseende ICP tagit upp ungefär samma företeelser.
BIS EAR listar bl.a. följande indikationer:
1. Kunden eller inköpsagenten är ovillig att erbjuda information om slutanvändningen av en produkt.
2. Artikelns kapacitet passar inte köparens bransch; till exempel lägger ett litet bageri en beställning på flera sofistikerade lasrar.
3. Den beställda artikeln är oförenlig med den tekniska nivån i det land till vilket artikeln skickas. Till exempel skulle halvledartillverkningsutrustning vara till liten användning i ett land utan en elektronikindustri.

Det finns ytterligare tio st, som kan studeras på BIS EAR §732 (ett utmärkt dokument för övrigt – rekommenderas varmt. Länk: Se länksidan).

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå