Hur berör det oss

RISKER MED ATT INTE VETA…

En produkt som inte är klassificerad i enlighet med främst svenska, EU och amerikanska exportregler är en potentiell bomb som snabbt och enkelt kan tvinga ett företag i konkurs. Det finns många exempel på kända företag som tvingats betala höga böter, inte sällan kopplat till fängelsestraff för direkt inblandade, för att ha överträtt gällande lagstiftning. Vad många inte vet eller kan föreställa sig är, att enligt amerikansk lagstiftning, som är extraterritoriell till sin natur vad avser exportkontroll, kan ett svenskt företag åtalas för brott mot amerikanska exportkontrollbestämmelser och som en konsekvens av detta nekas tillgång till amerikansk teknologi i vidsträckt bemärkelse. Förutom böter och möjligt fängelsestraff för närmast ansvariga.

HUR BERÖR DET OSS

PROCESSEN ”EXPORTKONTROLL”*

Schematiskt kan en väl fungerande exportkontroll i ett svenskt företag, verksamt i Sverige, omfatta flertalet av följande processer:

 • Klassificering av produkter/tjänster (alltid)
 • Tillverkningstillstånd för produkter (gäller försvarsmateriel)
 • Underrättelse till ISP om avsikt att lämna offert (försvarsrelaterad materiel)
 • Inhämtande av slutanvändarintyg från kunden eller användaren inför ansökan om exportlicens
 • Samarbets- och licensavtal med utländsk part (försvarsmateriel)
 • Anvisningar avseende medarbetares hantering av medfört gods (inklusive lagringsmedia) vid utrikes resor
  • Datorer
  • Smart phones
  • USB-minnen
  • Komponenter, kretskort, manualer
 • Inhämtning av erforderliga utländska tillstånd för produktens hårda och mjuka delar
  • Bland annat samarbetsavtal mm som ibland kan erfordra kongressbeslut i USA
  • Klarläggande av betalningsströmmar (US OFAC) mm.
 • Utförseltillstånd (”exportlicens”)
  • Användning av undantagsbestämmelser då så är tillämpligt
  • Undersökning om tillämpliga sanktioner (EU och främst USA)
 • Tullhantering i samband med utförsel
 • Periodisk rapportering till relevanta myndigheter
 • Hantering av misstänkta förfrågningar
 • Hantering av upptäckta brott mot regelverk (”Voluntary Disclosure”, ”Överträdelsehantering”)
 • Dokumentation och registrering av produkter, licenser, avtal mm
 • Kontinuerlig utbildning av egen personal i exportkontrollverksamhetens olika delar
 • Rekrytering och utbildning av personal för exportkontrollverksamheten
 • Fastställa rutiner för exportkontrollens olika faser
 • Ansvars- och befogenhetsmanualer (delegeringar) samt uppdatering av dessa.
 • *) Vilka aktiviteter som är aktuella beror bl a på företagets verksamhet – om det inbegriper såväl ML som PDA och om amerikanska företag berörs (underleverantörer, licenser etc).

Huvuddelen av ovanstående punkter ingår i det EU kallar ICP – Internal compliance program – på svenska ”Internt efterlevnadsprogram”, vilket i sin tur till stora delar överensstämmer med exempelvis US rekommendationer avseende exportkontroll

Regler och lagar varierar mellan världens länder – för vissa länder kan listan göras längre – och för andra kortare.

Naturligtvis ska ett stort antal kontroller utföras inom ramen för de olika processerna för att säkerställa att företaget följer alla tillämpliga regler. Vi kan här tala om Export Compliance, ”efterlevnad av tillämpliga regler och bestämmelser om export och reexport”. Ett exempel är kontroll av kunder, leverantörer, samarbetspartners, finansieringsbolag, transportföretag m fl så att inga affärsöverenskommelser träffas med företag eller kunder på olika restriktionslistor (det finns minst ett halvdussin amerikanska sådana).

Det förtjänar påpekas att EU rekommenderar företag som exporterar att ha ett internt kontrollprogram för export – ICP – Internal Compliance Program (EU 2019/1318). Kallas på svenska ”Internt efterlevnads-program”. För ett fåtal företag är det ett måste, för de flesta andra en stark rekommendation.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå