Vad är exportkontroll

VAD ÄR EXPORTKONTROLL OCH VARFÖR FINNS DEN?

Exportkontroll handlar inte bara om krigsmateriel – flygplan, kanoner och missiler – utan även om mycket mer vardagliga ting – datorer, O-ringar, kameror, verkstadsmaskiner och kemikalier.

Exportkontrollens viktigaste uppgifter är att förhindra spridning av och teknologi om konventionella vapen och produkter som kan användas för att utveckla, tillverka och sprida massförstörelsevapen samt att bidra till att förhindra export av vapen mm som kan påverka nationell och internationell stabilitet.

Exportkontroll används således – primärt – för att förhindra export av vapen och strategiska produkter till områden och länder som anses vara politiskt instabila eller hot mot freden i området. Man ska inte sticka under stol med att vissa länder använder exportkontroll som ett effektivt handelshinder för att inte teknologi ska komma i händerna på konkurrenter. Patent hjälper, som bekant, inte alltid! De produkter som av olika anledningar – ofta och helst baserat på internationella överenskommelser – åsätts någon form av exportrestriktioner publiceras i särskilda produktlistor, varvid som regel rent militära produkter återfinns på en specifik militär lista (”ML”) och produkter med s.k. dubbel användning återfinns på en PDA-lista (EU: Dual Use Items List, US: EAR CCL).

VAD ÄR EXPORTKONTROLL OCH VARFÖR FINNS DEN?

EXPORTKONTROLL INOM ALLT FLER OMRÅDEN

Kunskap om Exportkontroll har blivit en nödvändighet för allt fler branscher inom näringslivet. Innebörden av exportkontroll är från företagets sida att man måste ha full kännedom om sina produkter – såväl vad som ingår i form av programvara och hårdvara – som dess historik: Vad låg bakom utvecklingen av produkten eller tjänsten?  Man måste i förväg – ibland kan handläggningen ta upp till ett år – ha skaffat sig de tillstånd, ”licenser”, som erfordras för att få genomföra en affär. Ju sämre förberett företaget är för en affär, desto större är risken att någon bryter mot tillämpliga regelverk för att kunna genomföra affären.

Exportkontroll berör inte endast militär materiel: Ett exempel är, att praktiskt taget ALLTING som exporteras från USA har någon form av exportrestriktioner! Även en BigMac…              Men även till synes oskyldiga artiklar som fästelement, O-ringar och kablage kan ha restriktioner som ska omöjliggöra eller försvåra export till vissa länder eller mottagare.

RISKER MED ATT INTE VETA

En produkt som inte har klassificerats i enlighet med främst svenska, EU eller amerikanska exportregler är en potentiell bomb som snabbt och enkelt kan tvinga ett företag i konkurs. Det finns många exempel på kända företag som tvingats betala höga böter, inte sällan kopplat till fängelsestraff för direkt inblandade, för att ha överträtt gällande lagstiftning. Vad många inte vet eller kan föreställa sig är, att enligt amerikansk lagstiftning, som är extraterritoriell till sin natur vad avser exportkontroll, kan ett svenskt företag åtalas för brott mot amerikanska exportkontrollbestämmelser och som en konsekvens av detta nekas tillgång till såväl amerikansk teknologi i vidsträckt bemärkelse som den amerikanska marknaden. Förutom böter och möjligt fängelsestraff för närmast ansvariga.

RISKER MED ATT INTE VETA MED EXPORTKONTROLL

EXPORTKONTROLLENS TRE BEN

Något förenklat kan man säga att exportkontrollen vilar på tre ben:

  • Produktlistor vilka baseras på olika nationella, regionala och internationella regelverk
  • Produkter, vilka klassificeras och där klassificeringen baseras på produktlistorna
  • Licenser och licensundantag, sanktionslistor

 

En produkt som inte finns på tillämplig produktlista är i princip inte underkastad exportkontroll såvida inte produkt eller mottagare finns på någon sanktionslista.

Finns däremot produkten på en tillämplig produktlista är den således underkastad exportkontroll och antingen erfordras en licens eller ett licensundantag för att få exportera produkten.

Vad är då en produkt i de här sammanhangen? Enkelt uttryckt framgår det av produktlistorna:

  • Hårdvara – färdig produkt, delar, gjutgods etc
  • Programvara – för att exempelvis utveckla, tillverka, använda, reparera en viss hårdvara eller för skydd av information etc
  • Teknik – för att utveckla, tillverka, använda, reparera en viss hårdvara – inklusive teknisk assistans

 

Härutöver kan följande vara underkastade exportkontroll

  • Produktionsutrustning, testutrustning mm med tillhörande programvara och teknik för tillverkning av exportkontrollerade produkter
  • Särskilda material med specifika egenskaper som är nödvändiga för att vissa produkter ska uppnå spedificerade egenskaper.

KRIGSMATERIEL – utdrag från ISP hemsida

Krigsmateriel definieras i Lagen om krigsmateriel (LKM 1992:1300) jämte senare ändringar och tillägg:

Denna lag gäller dels materiel som är utformad för militärt bruk och som enligt regeringens föreskrifter utgör krigsmateriel, dels tekniskt stöd avseende krigsmateriel som enligt regeringens föreskrifter utgör tekniskt bistånd.”

Den materiel och det tekniska bistånd som lagen hänvisar till finns återgiven i bilaga A: Förteckning över krigsmateriel och tekniskt bistånd.

PRODUKTER MED DUBBEL ANVÄNDNING – PDA

Definitionen av Produkt med dubbel användning enligt ISP:

Produkter med dubbla användningsområden används i civila sammanhang, men kan också användas för att framställa massförstörelsevapen eller vapen på hög teknologisk nivå. Det är därför de kallas för produkter med dubbla användningsområden (ofta används den engelska beteckningen ”dual-use”). Exempel på sådana produkter är bland annat olika slags kemikalier, högteknologiska verktygsmaskiner eller rör i olika speciallegeringar. (ISP definition).

EU har i EU 2021/821 lagt fast de regler som ska gälla avseende exportkontroll av produkter med dubbel användning. Bilaga I till bestämmelserna är en lista med de produkter som omfattas av exportkontroll, ”produktlistan”. Den överarbetas varje år, främst mot bakgrund av teknikutveckling men även politiska överväganden kan spela in.                                                                                                         Produktlistan har således presenterats i nya versioner: EU 2022/1 och EU 2023/822, men det är alltid den senaste versionen som gäller och ska användas. Det kan innebära att export av en produkt kan ske utan licens ett år, men export till samma mottagare ett år senare kan kräva licens!

I produktlistan för PDA – Bilaga I till bestämmelserna EU 2021/821 jämte senare uppdateringar, som finns på ISP hemsida – kan man hitta klassificeringen för datorer, radioutrustning, kablar, krypteringsteknik, olika typer av sensorer, navigationssystem, fartyg, flygplansmotorer och mycket annat.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå